August 2016

Technical analysis of GBP/JPY for August 31, 2016

GBP/JPY is expected to trade with a bullish bias. The technical picture of the pair remains positive. The pair broke above its 20-period and 50-period moving averages and maintains on the upside. The upward momentum is further reinforced by its rising ... [...]

WSE: After start on Wall Street

One of the most interesting data that flow down to the market on a monthly basis, means ADP report, came in line with expectations. Therefore the market did not show any reaction. Another thing that more emotion evoke monthly labor market data, which will be announced on Friday.

Beginning on Wall Street took place as expected. Red, but the scale of decline is so safe that so far no one care about this departure. Even our not so strong market might at this point get away again slightly up from the lows of the session.

Readings of the Chicago PMI missed the estimate and sends a signal to the market that the right may have analysts who point to slightly worse than the optimists want the condition of American industry. An hour before the end of trading the WIG20 index was at the level of 1,784 points (-0.21%).Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ
sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

[...]

Option expiries for today’s 10:00 ET NY cut

EUR/USD: 1.1175-80 (EUR 750m) 1.1200-05 (629m) 1.1250 (267m) 1.1300 (291m) USD/JPY:100.00 (USD 610m) 103.00 (370m) 103.19 (200m) 105.00 (440m) GBP/USD: 1.3000 (GBP 301m) AUD/USD: 0.7510-15 (AUD 204m) 0.7600-07 (1.8bln) USD/CAD: 1.2875 (USD... [...]